Tuyên truyền, giám sát giá sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của một số doanh nghiệp đã kê khai giá

Theo phân công tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Bộ Công Thương đã tiếp nhận và khẩn trưởng triển khai các nhiệm vụ liên quan theo quy định về quản lý giá.

Để hướng dẫn cụ thể việc triển khai quy định về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trong toàn ngành công thương, Bộ Công Thương đã xây dựng Thông tư về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Trong quá trình xây dựng Thông tư,  BCT đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; đánh giá việc triển khai công tác này trong thời gian qua; Dựa trên quan điểm quản lý mặt hàng nhưng vẫn tôn trọng quyền của doanh nghiệp, tôn trọng các quy luật của thị trường, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh cho doanh nghiệp; Tập trung vào mục tiêu chính trong định hướng quản lý là bảo đảm hài hòa quyền lợi của người tiêu dùng cũng như của doanh nghiệp từ đó để đưa ra định hướng quản lý giá đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Xem thông tin chi tiết tại đây

File đính kèm: 

Nguồn: 

Huyền Trang

Viết bình luận

Xem thêm tin tức