Tuyển chọn ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức