Kết quả giải quyết

​Ngay từ đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn luôn được quận Hà Đông chú...