Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 QT-01/GD: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 QT-02/GD: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 QT-03/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 QT-04/GD: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 QT-05/GD:Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 QT-01/TĐKT: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 QT-02/TĐKT: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 QT-03/TĐKT: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 QT-04/TĐKT: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 QT-05/TĐKT: Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 QT-01/NCC: Xác nhận liệt sĩ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 QT-02/NCC: Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 QT-03/NCC: Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 QT-04/NCC: Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 QT-05/NCC: Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang