Tập trung khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong công tác thu ngân sách

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công tác thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2020, tại phiên họp Ban thường vụ Quận ủy thường kỳ ngày 22/5/2020, đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận yêu cầu UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị quận tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

KE TOAN - P VAN QUAN 2.jpg

Quận yêu cầu các phường cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết,​ đảm bảo kỷ cương ngân sách.

Người đứng đầu Đảng bộ quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị quận, UBND các phường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động và phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; thực hiện kịp thời việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra nhũng nhiễu, sai phạm.

Chi cục Thuế Hà Đông, UBND các phường, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chống thất thu quận tăng cường, đẩy mạnh đối với các khoản thu mới, các khoản thu bền vững, còn tiềm năng, như: Thu từ đất, thuế xây dựng, thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ,...; đảm bảo nâng cao hiệu quả thu, chống thất thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 theo kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, không làm thất thoát tài sản Nhà nước, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách; bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài chính, UBND Thành phố và tham khảo kinh nghiệm tổ chức đấu giá tại một số quận, huyện để đề ra giải pháp hiệu quả thực hiện công tác đấu giá trên địa bàn quận năm 2020. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; căn cứ tình hình thực hiện kịch bản thu ngân sách năm 2020, rà soát nguồn lực của quận, hoàn thiện các kịch bản chi ngân sách năm 2020, đảm bảo cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết hoặc chưa cần thiết, sử dụng nguồn dự phòng đúng mục đích; thực hiện chi đúng chính sách, đúng chế độ và kỷ cương ngân sách.

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức