Quý I/2020, Hà Đông đạt nhiều kết quả quan trọng trong cải cách hành chính

​Ngay từ đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn luôn được quận Hà Đông chú trọng. Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2020 của quận, 100% các phòng chuyên môn và UBND phường đã xây dựng, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

1 CUA QUAN quy 12020.jpg

Cán bộ bộ phận Một cửa quận tiếp công dân đến giao dịch.

Để chấn chỉnh công tác CCHC, ngay sau dịp Tết nguyên đán, đoàn kiểm tra công vụ của quận đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại toàn bộ 17 phường, các đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố. UBND quận và các phường thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc và bố trí cán bộ, công chức trực tại bộ phận Một cửa và bộ phận tiếp công dân dịp Tết Nguyên đán theo quy định. 

UBND quận tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; gắn hiệu quả công việc với kỷ luật công tác. Duy trì đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc quận. Duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc, các quy trình giải quyết công việc nội bộ của UBND phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc họp của quận. Quận Hà Đông cũng đã trang bị hệ thống máy tính, máy in và các trang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ. Đặc biệt cơ sở vật chất tại bộ phận “Một cửa" quận được quan tâm trang bị đầy đủ như ghế chờ, điều hòa nhiệt độ, máy vi tính, máy scan, phần mềm ứng dụng… hỗ trợ tích cực trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân và tổ chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận Một cửa quận

Trong quý I, 100% TTHC thực hiện tại quận và các phường được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và niêm yết công khai theo đúng quy định; đã rút ngắn thời gian giải quyết của 190/228 TTHC cấp quận, đạt tỷ lệ 83.5%; cấp phường có tỷ lệ rút ngắn thời gian giải TTHC trung bình là 90%. Bên cạnh đó, trong quý 1, bộ phận một cửa quận Hà Đông đã tiếp nhận 1.528 hồ sơ (trong đó có 396 hồ sơ trực tuyến), 100% số hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn. Các phường đã tiếp nhận 11.588 hồ sơ (có 2.431 hồ sơ trực tuyến), số hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn 13.965, đạt tỷ lệ 99.91%. Từ ngày 01/01 đến 29/02/2020 có 107 lượt đánh giá của cá nhân, tổ chức; trong đó có 91 lượt đánh giá rất hài lòng và 16 lượt đánh giá hài lòng. 

Kết quả đạt được trong công tác CCHC quý I/2020 quận Hà Đông đã khẳng định sự chủ động trách nhiệm của chính quyền, các bộ phận chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất. 

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn, UBND quận nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về CCHC có hiệu quả đến người dân và doanh nghiệp. Duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận và các phường. Hàng tháng thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục thực hiện kiểm tra công vụ định kỳ, đột xuất tại các phòng chuyên môn và UBND các phường. Định kỳ tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC. Triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC đối với các phòng chuyên môn và UBND các phường. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố; sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố.

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận