Quận Hà Đông nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 16/9/2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

tt nguon 2020 anh 3.jpg

Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, qua đó đổi mới phương thức và nội dung thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở. 

Theo đó, UBND quận đề ra mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được tham gia bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm. 100% hệ thống đài truyền thanh cơ sở khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo quy định, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và truyền thông đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế địa phương. 

Tầm nhìn đến năm 2030: Người dân trên địa bàn quận tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở qua hệ thống thông tin cơ sở. Hệ thống thông tin cơ sở được nâng cấp hiện đại, góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở. 

Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, UBND quận xây dựng nội dung hoạt động, gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng hệ thống bảng tin điện tử công cộng; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và xây dựng các nội dung phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. 

UBND quận giao Phòng Văn hóa - Thông tin quận chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu UBND quận triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo, đánh giá và đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và thiết lập bảng điện tử công cộng đảm bảo kết nối "hệ thống thông tin nguồn" của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ trì, thực hiện nhiệm vụ lập danh sách đăng ký, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận định kỳ kiểm tra vận hành hệ thống đài truyền thanh thuộc Trung tâm quản lý; xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng, thay thế bổ sung cập nhật hệ thống truyền thanh của quận, phường đảm bảo phù hợp với chỉ đạo và lộ trình triển khai của Thành phố. Duy trì vận hành hệ thống bảng điện tử công cộng khi được UBND quận triển khai lắp đặt và bàn giao. 

UBND quận cũng giao UBND các phường chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thông truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và bảng tin điện tử công cộng kết nối “hệ thống thông tin nguồn" của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bố trí ngân sách hoặc huy động từ nguồn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và kinh phí bảo dưỡng, quản lý, duy trì hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức