LĐ 28: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá

Thủ tục LĐ 28: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
Trình tự thực hiện


Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

Trong  ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B3

Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) cho công dân biết để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ LĐTB-XH

Trong thời hạn 04 giờ

 

 

 

B4

Lập dự thảo Văn bản xác nhận,  ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND phường xem xét

Cán bộ LĐTB-XH

 

B5

Lãnh đạo UBND phường xem xét kết quả. Nếu hợp lệ trình lãnh đạo UBND quận phê duyệt

Lãnh đạo UBND phường

Văn bản xác nhận

B6

Lãnh đạo UBND quận phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND quận

Theo thời gian quy định UBND Quận

B7

Tiếp nhận kết quả và trả cho tổ chức/công dân

Lưu hồ sơ và theo dõi

Cán bộ thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

Sau khi nhận kết quả từ UBND Quận

Sổ theo dõi TN&TKQ

Cách thức thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Đơn đề nghị

x

 

Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sỹ đã khẳng định đã nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ khi liệt sỹ còn sống

x

 

 

Bản sao hồ sơ liệt sỹ

 

x

Thời hạn giải quyết 04 giờ đối với hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

     Áp dụng cho hoạt động xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá tại UBND phường

Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Lệ phí Không 
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Các thủ tục khác