Đẩy mạnh kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận

Ngày 24/12/2019, UBND quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND triển khai công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận năm 2020.

 

ktra chung cu 2020.jpg

Năm 2020, quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc tuân thủ 

các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, trong năm 2020, quận Hà Đông sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra các chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong việc quản lý vận hành, sử dụng. Nội dung kiểm tra tập trung vào 8 lĩnh vực, gồm: việc chấp hành quy định của nhà nước về tổ chức hội nghị nhà chung cư; việc bàn giao và tiếp nhận hồ sơ nhà chung cư giữa chủ đầu tư và ban quản trị; việc bàn giao và tiếp nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư giữa chủ đầu tư và ban quản trị; việc xác định diện tích chung - riêng trong nhà chung cư và việc bàn giao, tiếp nhận phần sở hữu chung, phòng sinh hoạt cộng đồng nhà chung cư giữa chủ đầu tư và bản quản trị; công tác tổ chức quản lý, vận hành nhà chung cư; việc lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung; việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung, phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp; tiến độ xây dựng từng nhà chung cư, kiểm tra điều kiện đưa công trình vào sử dụng

Thời gian kiểm tra từ ngày 25/12/2019 đến ngày 10/12/2020. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: phòng Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Nội vụ, Công an, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và UBND các phường có chung cư. Quá trình kiểm tra cần đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, đôn đốc, chấn chỉnh các chủ đầu tư trong việc thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02 ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng và Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức