Danh sách công trình thông báo khởi công và đăng ký sửa chữa tại UBND Phường khóa ngày 05.05.2014