Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông