Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 05/4/2018 của Quận ủy và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 15/6/2018 của UBND quận Hà Đông về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Quang Trung tháng 3/2019